Extra bolagsstämma I Echandia Group, augusti 2023

KALLELSE till extra bolagsstämma i Echandia Group AB

Aktieägarna i Echandia Group AB, org.nr 556939-0320 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 7 augusti 2023 kl. 9 i Bolagets lokaler på adress Karlbergs strand 4L i Solna.

Aktieägare som önskar delta i stämman:

(i)          ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 28 juli 2023; samt

(ii)         ombeds att senast kl 16 tisdagen den 1 augusti 2023 ha anmält sitt deltagande via e-post till finance@echandia.se (vid anmälan ska uppges namn person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt ombud och/eller biträde).

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 28 juli 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 1 augusti 2023 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

Ombud

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av ett befullmäktigat ombud. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven samt får inte vara äldre än fem år. Fullmakten i original ska medtas till stämman. Den som företräder juridisk person ska även presentera kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

  1. Ordförande
  2. Godkännande av röstlängd
  3. Justering
  4. Godkännande av dagordning
  5. Stämmans behörighet
  6. Konvertibel
  7. Bolagsordning
  8. Valberedningsinstruktion
  9. Avslutning

Förslag till beslut

Punkt 6. Konvertibel

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna det konvertibla investeringsavtal som Bolaget den 28 juni 2023 ingick med Course Corrected VC Fund I AB och vissa aktieägare i bolaget, villkorat av bolagsstämmans godkännande (”Avtalet”). Avtalet gäller på i huvudsak följande villkor:

Avtalet gäller ett lån från Course Corrected VC Fund I AB till Bolaget uppgående till 12 500 000 kronor (”Lånet”).

Lånet har en löptid om två (2) år från Avtalets ingående och ska återbetalas genom kontant betalning eller genom emission av aktier i Bolaget to Course Corrected VC Fund I AB. Vid betalning genom aktier åtar sig styrelsen att besluta om kvittningsemission genom att utnyttja bemyndigande från bolagsstämman i den mån det är möjligt, alternativt att vidta erforderliga åtgärder och verka för att bolagsstämman beslutar om kvittningsemission till en teckningskurs som beräknas i enlighet med den beräkningsformel som vid var tillfälle gäller enligt Avtalet. 

Det från var tid till annan utestående lånebeloppet ska under Lånets löptid löpa med en årlig ränta om sex (6) procent (beräknat som 365 dagar per år) till dess att det Lånet konverterats till aktier i Bolaget eller återbetalats i dess helhet.

Punkt 7. Bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för aktiekapital (4 §), varigenom lydelsen ändras från ”Aktiekapitalet ska vara lägst 600 000 kronor och högst 1 200 000 kronor.” till ”Aktiekapitalet ska vara lägst 850 000 kronor och högst 3 400 000 kronor.”

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för antal aktier (5 §), varigenom lydelsen ändras från ”Antalet aktier ska vara lägst
1 200 000 och högst 2 400 000. Endast ett slag av aktier emitteras.” till ”Antalet aktier ska vara lägst 1 700 000 och högst 6 800 000. Endast ett slag av aktier emitteras.”

Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav. Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 8. Valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår att valberedningsinstruktionen som antogs på årsstämman den 27 juni 2023 ändras så att antalet ledamöter utökas till fem, där Course Corrected VC Fund I AB ges rätt att utse en av valberedningens ledamöter. Valberedningen består således av representanter från de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget, styrelsens ordförande och den av Course Corrected VC Fund I AB utsedda ledamoten.

Valberedningsinstruktionen får genom tillägget följande lydelse och ska gälla tills vidare.

Styrelsens ordförande ska varje år sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget baserat på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) tidigast per den sista juni och senast per den sista september samt på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits Bolaget per denna tidpunkt. Dessa aktieägare äger sedan rätt att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen. Rätt att utse en ledamot ska även ägas av Course Corrected VC Fund I AB. Utsedda ledamöter ska tillsammans med styrelsens ordförande utgöra bolagets valberedning till dess en ny valberedning har utsetts. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning, baserat på antal röster, beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om ägarstrukturen väsentligen förändras eller en ledamot avsäger sig sitt uppdrag före kommande årsstämma ska valberedningens sammansättning förändras och offentliggöras på Bolagets hemsida. Valberedningen ska ha de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Majoritetskrav

Giltigt beslut enligt punkten 7 fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer hållas tillgängliga från och med den 24 juli 2023 hos Bolagets kontor samt sändas till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.echandia.se från ovan nämnda datum.

_____

Juli 2023

Styrelsen

 Ladda ner formulär för fullmakt

Related news

Kallelse till extra bolagsstämma i Echandia Group AB december 2023

20 November 2023

Echandia – Annual Report 2022

13 June 2023

Kallelse till årsstämma i Echandia Group AB

30 May 2023

Extra bolagsstämma i Echandia Group AB, November 2022

24 October 2022

Contact