Kallelse till årsstämma i Echandia Group AB

Aktieägarna i Echandia Group AB (publ), organisationsnummer 556939-0320 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 juni 2023 kl. 11.00 i Bolagets lokaler på adress Karlbergs strand 4L i Solna. 

Rätt till deltagande 

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 16 juni 2023, dels senast onsdagen den 21 juni 2023 till Bolaget anmält sin avsikt att delta i stämman.  

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 16 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

Anmälan av deltagande 

Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till finance@echandia.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.  

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av ett befullmäktigat ombud. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven samt får inte vara äldre än 5 år. Fullmakten i original ska medtas till stämman. Den som företräder juridisk person ska även presentera kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär tillhandahålles på bolagets webbplats www.echandia.se och skickas med post till aktieägare som begär det. 

Förslag till dagordning 

 1. Stämmans öppnande 
 2. Val av ordförande vid stämman 
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 4. Godkännande av dagordning 
 5. Val av minst en justeringsperson 
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2022 
 8. Verkställande direktörens anförande 
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 
 14. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande 
 15. Val av revisorer 
 16. Förslag till beslut om utseende av valberedning 
 17. Stämmans avslutande 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Punkt 2, 12, 13, 14, 16 – Valberedningens förslag 

Punkt 2. Till ordförande på årsstämman föreslås Björn Gunnerholm. 

Punkt 12. Styrelsen föreslås bestå av fem ordinarie styrelseledamöter samt en styrelsesuppleant. 

Punkt 13. Arvode till styrelsen föreslås utgå med 150 000 kronor till styrelseordföranden och 75 000 kronor till respektive styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete. Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning. 

Punkt 14. Omval föreslås av ordinarie styrelseledamöterna Björn Gunnerholm, Magnus Eriksson, Jan Erik Dantoft, Johan Ranstam samt Lars Bergkvist. Omval föreslås av styrelsesuppleanterna Claes Thurell och Bengt Roslund. Till styrelseordförande föreslås omval av Björn Gunnerholm. 

Punkt 15. Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha en revisor, utan suppleanter, och att det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton omväljs till revisorer för tiden till slutet av årsstämman 2023. 

Punkt 16. Valberedningen föreslår i korthet att följande ska gälla till dess en bolagsstämma beslutar annat. Styrelsens ordförande ska varje år sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget baserat på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) tidigast per den sista juni och senast per den sista september samt på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits Bolaget per denna tidpunkt. Dessa aktieägare äger sedan rätt att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen tillsammans med styrelsens ordförande till dess en ny valberedning har utsetts. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning, baserat på antal röster, beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om ägarstrukturen väsentligen förändras eller en ledamot avsäger sig sitt uppdrag före kommande årsstämma ska valberedningens sammansättning förändras och offentliggöras på Bolagets hemsida. Valberedningen ska ha de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. För valberednings fullständiga förslag till beslut om utseende av valberedning, se valberednings motiverade yttrande. 

Punkt 10 – Resultatdisposition 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 samt att bolagets ansamlade medel överförs i ny räkning. 

ÖVRIGT 

Aktieägares rätt att begära upplysningar 

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. 

Aktieägares rätt att begära upplysningar 

Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen totalt 1 710 350 aktier, var och en med en röst. Bolaget äger inga egna aktier. 

Handlingar 

Årsredovisning, revisionsberättelse och revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos Bolaget och på dess hemsida, www.echandia.se, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin e-postadress. 

_____________________ 

Solna maj 2023 

Echandia AB (publ)
Styrelsen  

 Ladda ner formulär för fullmakt

Related news

Extra bolagsstämma I Echandia Group, augusti 2023

10 July 2023

Echandia – Annual Report 2022

13 June 2023

Extra bolagsstämma i Echandia Group AB, November 2022

24 October 2022

Echandia – Annual Reports 2021

7 June 2022

Contact