Kallelse till extra bolagsstämma i Echandia Group AB december 2023

Aktieägarna i Echandia Group AB, org.nr 556939-0320 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 december 2023 kl. 9.00 i Bolagets lokaler på adress Karlbergs strand 4L i Solna.

Aktieägare som önskar delta i stämman:

(i)           ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 11 december 2023; samt

(ii)          ombeds att senast onsdagen den 13 december 2023 ha anmält sitt deltagande via e-post till finance@echandia.se (vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt ombud och/eller biträde).

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 11 december 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 13 december 2023 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

Ombud

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av ett befullmäktigat ombud. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven samt får inte vara äldre än fem år. Fullmakten i original ska medtas till stämman. Den som företräder juridisk person ska även presentera kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet
  7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens vid var tid gällande gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för Bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att anskaffa rörelsekapital, reglera utestående skulder och/eller stärka Bolagets finansiella ställning. Styrelsens ordförande, VD eller annan person som utses av styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar som är erforderliga för att registrera detta beslut.

Majoritetskrav

Giltigt beslut enligt punkten 6 fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Fullmaktsformulär kommer hållas tillgängliga från och med den 28 november 2023 och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer hållas tillgängliga från och med den 5 december 2023 hos Bolagets kontor samt sändas till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.echandia.se från ovan nämnda datum.

_____

November 2023

Styrelsen

Echandia Group AB – Fullmaktsformulär 2023

Related news

Kallelse till extra bolagsstämma i Echandia Group AB juni 2024

24 May 2024

Extra bolagsstämma I Echandia Group, augusti 2023

10 July 2023

Echandia – Annual Report 2022

13 June 2023

Kallelse till årsstämma i Echandia Group AB

30 May 2023

Contact