Kallelse till extra bolagsstämma i Echandia Group AB juni 2024

Aktieägarna i Echandia Group AB, org.nr 556939-0320 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 juni 2024 kl. 9 i Bolagets lokaler på adress Karlbergs strand 4L i Solna.

Aktieägare som önskar delta i stämman:

(i)          ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 29 maj 2024; samt

(ii)         ombeds att senast fredagen den 31 maj 2024 maj 2024 ha anmält sitt deltagande via e-post till finance@echandia.se (vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt ombud och/eller biträde).

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 29 maj 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 31 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

Ombud

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av ett befullmäktigat ombud. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven samt får inte vara äldre än fem år. Fullmakten i original ska medtas till stämman. Den som företräder juridisk person ska även presentera kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Framläggande av kontrollbalansräkning, revisorsyttrande och prövning om huruvida Bolaget ska gå i likvidation enligt 25 kap. 15 § aktiebolagslagen
  7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6. Framläggande av kontrollbalansräkning, revisorsyttrande och prövning om huruvida Bolaget ska gå i likvidation enligt 25 kap. 15 § aktiebolagslagen

Styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 14 § aktiebolagslagen och uppdragit åt Bolagets revisor att granska denna. Kontrollbalansräkningen utvisade att Bolagets eget kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen hänskjuter därför till bolagsstämman frågan om Bolaget ska gå i likvidation.

För att kontrollbalansräkningen i görligaste mån ska spegla de faktiska förhållandena på stämmodagen har styrelsen därefter upprättat en justerad kontrollbalansräkning. Den justerade kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets egna kapital är till fullo återställt och överstiger det registrerade aktiekapitalet. Bakgrunden till detta är att bolaget omförhandlat lån så att dessa så småningom ovillkorligen kommer att konverteras till aktier, samt tagit upp ytterligare lån med samma villkor. Styrelsen har uppdragit Bolagets revisor att inför bolagsstämman granska kontrollbalansräkningen.

Eftersom det egna kapitalet är till fullo återställt till det registrerade aktiekapitalet konstateras att likvidationsplikt inte längre föreligger.

Mot bakgrund av att Bolagets aktiekapital är till fullo återställt enligt den justerade kontrollbalansräkningen föreslår styrelsen i första hand att Bolaget inte ska gå i likvidation utan att verksamheten ska fortsätta. Då den justerade kontrollbalansräkningen som kommer att framläggas på extra bolagsstämman utvisar att Bolagets aktiekapital är återställt behöver inte styrelsen kalla till ytterligare bolagsstämma enligt aktiebolagslagen.

Styrelsen är trots det primära förslaget om att driva verksamheten vidare skyldig enligt aktiebolagslagen att upprätta ett förslag till beslut om likvidation att föreläggas bolagsstämman. Med anledning därav föreslår styrelsen, under förutsättning att stämman inte beslutar att Bolaget ska driva verksamheten vidare, i andra hand att stämman beslutar att Bolaget ska gå i likvidation. Skälet för styrelsens förslag är att Bolagets eget kapital, enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Skulle stämman besluta om likvidation föreslås beslutet om likvidation gälla från den dag då likvidationen registreras hos Bolagsverket. Dagen för skifte av Bolagets behållna tillgångar, om några, beräknas kunna infalla omkring 12 månader efter tidpunkten för beslut om likvidation. Skiftesstorleken beräknas försiktighetsvis uppgå till 0 kronor. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Fullmaktsformulär kommer hållas tillgängliga från och med den 24 maj 2024 och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer hållas tillgängliga från och med den 24 maj 2024 hos Bolagets kontor samt sändas till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.echandia.se från ovan nämnda datum.

_____

Maj 2024

Styrelsen

Echandia Group AB – Fullmaktsformulär 2024

Related news

Echandia Group AB – Årsredovisning 2023

13 June 2024

Uppdaterad med valberedningens förslag: Kallelse till ordinarie årsstämma i Echandia Group AB

13 June 2024

Kallelse till ordinarie årsstämma i Echandia Group AB

30 May 2024

Kallelse till extra bolagsstämma i Echandia Group AB december 2023

20 November 2023

Contact