Uppdaterad med valberedningens förslag: Kallelse till ordinarie årsstämma i Echandia Group AB

Kallelsen till ordinarie bolagsstämma i Echandia Group AB är här uppdaterad med valberedningens förslag. För kännedom: valberedningens förslag avviker från förslaget i kallelsen i punkterna 12 och 13.

Aktieägarna i Echandia Group AB, org.nr 556939-0320 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 juni 2024 kl. 11.00 i Bolagets lokaler på adress Karlbergs strand 4L i Solna.

Aktieägare som önskar delta i stämman:

(i)          ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 18 juni 2024; samt

(ii)         ombeds att senast måndagen den 24 juni 2024 ha anmält sitt deltagande via e-post till finance@echandia.se (vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt ombud och/eller biträde).

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 18 juni 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 20 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

Ombud

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av ett befullmäktigat ombud. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven samt får inte vara äldre än fem år. Fullmakten i original ska medtas till stämman. Den som företräder juridisk person ska även presentera kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

 Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen
 8. Verkställande direktörens anförande
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 14. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande
 15. Val av revisor
 16. Beslut om utseende av valberedning
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet
 18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkter 2 & 12-16 – Valberedningens förslag

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande på årsstämman föreslås Björn Gunnerholm.

Punkt 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Styrelsen föreslås bestå av sex styrelseledamöter samt två styrelsesuppleanter.

Punkt 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med 200 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor till respektive styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete. Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår följande personer till styrelsen i Echandia Group AB:

Björn Gunnerholm Ordförande – omval
Magnus Eriksson – omval
Jan-Erik Dantoft – omval
Johan Ranstam – omval
Lars Bergkvist – omval
Katja Bergman – nyval
Bengt Roslund – suppleant
Claes Thurell – suppleant

Punkt 15. Val av revisor

 Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha en revisor, utan suppleanter, och att det registrerade revisorsbolaget Grant Thornton omväljs till revisor, med Annie Sande som huvudansvarig revisor, för tiden till slutet av årsstämman 2025.

Punkt 16.      Beslut om utseende av valberedning

Valberedningen föreslår inga ändringar i gällande valberedningsinstruktion antagen av extra bolagsstämma den 7 augusti 2023 (tillämplig till dess att bolagsstämman beslutar annat).

Punkt 10 & 17 – Styrelsens förslag

Punkt 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 samt att bolagets ansamlade medel överförs i ny räkning.

Punkt 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

 Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens vid var tid gällande gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för Bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att anskaffa rörelsekapital, reglera utestående skulder och/eller stärka Bolagets finansiella ställning. Styrelsens ordförande, VD eller annan person som utses av styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar som är erforderliga för att registrera detta beslut.

Majoritetskrav

Giltigt beslut enligt punkten 17 fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen totalt 1 724 024 aktier, var och en med en röst. Bolaget äger inga egna aktier.

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget och på dess hemsida, www.echandia.se, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin e-postadress.

_____

 Maj 2024

Styrelsen

Echandia Group AB – Fullmaktsformulär 

Related news

Echandia Group AB – Årsredovisning 2023

13 June 2024

Kallelse till ordinarie årsstämma i Echandia Group AB

30 May 2024

Kallelse till extra bolagsstämma i Echandia Group AB juni 2024

24 May 2024

Kallelse till extra bolagsstämma i Echandia Group AB december 2023

20 November 2023

Contact